Seznam literatury

7.1 Publikace a odborné dokumenty

ARCIDIACONO, Caterina, PROCENTESE, Fortuna, PAOLILLO M. G. Identity, Traditions and Lack of Environmental Behaviour. Journal of Environmental Science and Engineering, 5/2011, s- 365-380

CIHELKOVÁ, Eva a kol. Nový regionalismus. Teorie a případová studie (Evropská unie). Praha: C. H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-808-8

ČAPKA, František. Dějiny zemí koruny České v datech. Praha: Libri 1999. ISBN 80-7277-000-4

ČMEJREK, Jaroslav, BUBENÍČEK, Václav, ČOPÍK, Jan. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3061-5

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum 2002. ISBN 80-7006-822-9 

DOUWE VAN DER PLOEG, Jan, RENTING, Henk, MINDERHOUD-JONES, Marylin. The Socio-Economic Impact of Rural Development: Realities and Potentials. Sociologia Ruralis 40 (4): 391-543 (Special issue)

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan, DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005. ISBN 978-80-7106-906-5 

HOFFMANOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Nakladatelství Libri, s.r.o. 2000. ISBN 80-7277-023-3

Kolektiv autorů. Bozeňsko, sborník pro kulturní a hospodářské otázky Bozeňska s hlídkou městského muzea v Březnici, ročník I, číslo 3 (listopad 1938). Březnice: Ludvík Fürst 1938

Kolektiv autorů. Bozeňsko, sborník pro kulturní a hospodářské otázky Bozeňska s hlídkou městského muzea v Březnici, ročník I, číslo 4 (prosinec 1938). Březnice: Ludvík Fürst 1938

Kolektiv autorů. Bozeňsko, sborník pro kulturní a hospodářské otázky Bozeňska s hlídkou městského muzea v Březnici, ročník IV, číslo 1 (srpen 1948). Březnice: „Bozeň“, spolek rodáků a přátel města Březnice a okolí v Praze 1948

Kolektiv autorů. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, díl II. Praha: Český statistický úřad 2006. ISBN 80-250-1311-1

Kolektiv autorů. Památky archaeologické a místopisné. Díl II. Praha: Archaeologický sbor Musea království Českého 1857

Kolektiv autorů. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2008. ISBN 978-80-7380-086-4

Kolektiv autorů. Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 2000

MATES, Pavel, WOKOUN, René, a kolektiv. Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha: PROSPEKTRUM, spol. s r.o. 2001. ISBN 80-7175-100-6

MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál 2002. ISBN 80-7178-624-1

PALACKÝ, František. Popis králowství českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstva dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného. Praha: Knihkupeství J. G. Kalve 1848

SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický Království Českého. Praha: Argo 1998. ISBN 80-7203-99-X

SCHELLE, Karel. Vývoj české veřejné správy. Ostrava: Key Publishing s.r.o. 2008. ISBN 978-80-87071-92-2

SOUČEK, Zbyněk. Retrospektivní rejstřík katastrálních území. Praha: Český úřad zeměměřičský a katastrální 2010

VITURKA, Milan. The case study: případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR: výzkumný záměr 145600001 Faktory rozvoje regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita 2001. ISBN 80-210-2572-7

WOKOUN, René, MALINOVSKÝ, Jiří a kol. Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde 2008. ISBN 978-80-7201-699-0

7.2 Internetové zdroje

ARES. Administrativní registr ekonomických subjektů [on-line]. Ministerstvo financí ČR, 2012. [cit. 2012-03-11]. Dostupný z https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

BERAN, Pavel. Zaniklé obce a objekty po roce 1945 [on-line]. Publikováno 1. 1. 2006. [cit. 2012-03-07]. Dostupný z https://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=963 a z https://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=965

BERAN, Pavel. Zaniklé obce a objekty po roce 1945 [on-line]. Reichardt, Jan, Reichardtová, Blanka. Publikováno 8. 2. 2006. [cit. 2012-03-07]. Dostupný z https://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1436371

Biskupství Českobudějovické. Seznam farností [on-line]. [cit. 2012-03-06]. Dostupný z https://www.bcb.cz/Katalog/Farnosti#x_16

BRANDOS, Otakar. Geomorfologické členění České republiky do subprovincií [on-line]. [cit. 2012-03-05]. Treking – turistický a outdoorový portál. Publikováno 10. 3. 2006. Dostupný z https://www.treking.cz/regiony/subprovincie.htm

BŘEŇ, Jan. Obecní majetek – historické základy ekonomické podstaty obcí [on-line].  Deník veřejné správy. Praha: Triada spol. s r.o., 2009. [cit. 2011-07-03]. Dostupný z https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6391842 ISSN 1213-6336.

Centrum pro regionální rozvoj ČR. Regionální informační servis [on-line]. Poslední aktualizace 7. 11. 2011 [cit. 2012-03-08]. Dostupný z https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/mikroregiony

Centrum pro regionální rozvoj ČR. Mapový server [on-line]. [cit. 2012-03-08]. Dostupný z https://www.crr.cz/cs/mapovy-server/

COGAN, Rudolf. Vývoj právní úpravy osad a osadní výborů [on-line]. Veřejná správa, týdeník Vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2004 [cit. 2012-03-06]. Dostupný z https://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2004/0005/konz_vyb.html

Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2011 [on-line]. Publikováno 29. 4. 2011. [2012-02-01]. Dostupný z https://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/1301-11

Kolektiv autorů. Dějiny kartografie – multimediální učebnice [on-line]. Brno: Geografický ústav PřF MU Brno, 2005. [cit. 2012-03-06]. Dostupný z https://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/obsah.php?show=108

MAS brána Písecka. [on-line]. [cit. 2012-03-09]. Dostupný z https://www.masbranapisecka.cz/

MAS Podbrdsko. [on-line]. [cit. 2012-03-09]. Dostupný z https://www.podbrdsko.net/index.htm

Ministerstvo zemědělství České republiky. Program rozvoje venkova České republiky pro období 2007-2013 [on-line]. Praha, 2007. [cit. 2012-03-09]. Dostupný z https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2F1180428724933.pdf

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska. Strategický plán Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska na období 2008 – 2013 [on-line]. [cit. 2012-03-09]. Dostupný z https://www.blatensko.cz/mas/dokumenty/spl_mas_sob.pdf

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou. Slučování a rozlučování obcí od roku 1850 [on-line]. Poslední modifikace 3. 5. 2011. [cit. 2011-07-03]. Dostupný z https://home.tiscali.cz/sokazr/kroniky/slucovan.doc

Nezávislý informační server Bruntal.net. Středisková soustava osídlení [on-line]. Publikováno 2. 5. 2006. [cit. 2012-02-01]. Dostupný z https://www.bruntal.net/2004092705-strediskova-soustava-osidleni

Regionální disparity. Recenzované elektronické periodikum vydávané v rámci řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 REGIONÁLNÍ DISPARITY V ÚZEMNÍM ROZVOJI ČESKÉ REPUBLIKY [on-line]. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠUB Ostrava, červenec 2010. [cit. 2012-03-10]. Dostupný z https://disparity.vsb.cz/dokumenty2/RD_1007.pdf ISSN 1802-9450

Správa úložišť radioaktivních odpadů. [on-line]. [cit. 2012-03-10]. Dostupný z https://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Budouci-hlubinne-uloziste/Zvazovane-lokality/Lokalita-Brezovy-potok

Územně identifikační registr ČR. Územně identifikační registr - aplikace pro vyhledávání objektů na území České republiky [on-line]. Seal, s.r.o. Poslední aktualizace 16. 2. 2012. [cit. 2012-03-08]. Dostupný z: https://www.uir.cz/obec/ (za poslední lomítko v URL adrese nutno pro konkrétní obec doplnit následující text oddělený středníkem: 557749/Hradiste; 557862/Kasejovice; 558061/Mlady-Smolivec; 540102/Nezdrev; 540137/Zivotice; 562122/Boudy; 549321/Cerhonice; 549339/Cimelice; 561525/Horosedly; 561550/Kozli; 549525/Kralova-Lhota; 549568/Lety; 562149/Minice; 549584/Mirotice; 549592/Mirovice; 549606/Misovice; 549614/Myslin; 562157/Nerestce; 549657/Nevezice; 549681/Orlik-nad-Vltavou; 549711/Ostrovec; 561509/Probulov; 562068/Rakovice; 549878/Smetanova-Lhota; 562211/Varvazov; 550817/Belcice; 598895/Bezdedovice; 550850/Blatna; 537063/Bratronice; 530018/Brezi; 529966/Buzice; 510068/Cecelovice; 551597/Hajany; 536369/Hornosin; 529982/Chlum; 536903/Chobot; 551180/Kadov; 536601/Kocelovice; 598950/Lazanky; 560197/Lazany; 551350/Lnare; 536822/Lom; 536466/Mackov; 551473/Mystice; 551627/Predmir; 551716/Sedlice; 551830/Skvoretice; 536598/Tchorovice; 551937/Uzenice; 536890/Uzenicky; 551988/Zabori; 529672/Bezdekov-pod-Tremsinem; 540013/Breznice; 564664/Bukovany; 599298/Drahenice; 564605/Hlubyne; 564257/Horcapsko; 513580/Hudcice; 540315/Hvozdany; 564249/Chrast; 540358/Chrastice; 529681/Koupe; 540536/Kozarovice; 540625/Laz; 564524/Nepomuk; 564222/Nestrasovice; 598372/Ostrov; 564214/Pocaply; 541231/Rozmital-pod-Tremsinem; 564630/Sedlice; 564583/Starosedlsky-Hradek; 564273/Svojsice; 529664/Techarovice; 541427/Tochovice; 598330/Tusovice; 541508/Vesin; 541524/Volenice; 564362/Vrancice; 541567/Vranovice; 598437/Vsevily; 541613/Zaluzany; 564320/Zbenice)

7.3 Legislativní zdroje

Zákon č. 126/1920 Sb. ze dne 29. 2. 1920, o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé.

Vládní nařízení č. 265/1941 Sb. ze dne 12. 6. 1941, kterým se zrušují osady ve smyslu obecního zřízení.

Nařízení vlády č. 185/1942 Sb. ze dne 26. 5. 1942, o nové úpravě obvodů a sídel okresních úřadů.

Dekret presidenta republiky č. 121/1945 Sb. ze dne 27. 10. 1945, o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory.

Vládní nařízení č. 4/1945 Sb. ze dne 5. 5. 1945, o volbě a pravomoci národních výborů.

Vládní nařízení č. 44/1945 Sb. ze dne 7. 8. 1945, kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů.

Zákon č. 280/1948 Sb. ze dne 21. 12. 1948, o krajském zřízení.

Vládní nařízení č. 3/1949 Sb. ze dne 18. 1. 1949, o územní organisaci okresů v českých zemích.

Vládní nařízení č. 199/1950 Sb. ze dne 19. 12. 1950, o změnách hranic krajů, okresů a obcí.

Zákon č. 36/1960 Sb. ze dne 9. 4. 1960, o územním členění státu.